Όροι & Προϋποθέσεις

Τελευταία ενημέρωση: 1η Σεπτεμβρίου 2020

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης αποτελούν νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ εσάς, είτε προσωπικά είτε για λογαριασμό μιας οντότητας (“εσείς”) και της Kyriakos Peratikos LTD (“Εταιρεία”, “εμείς”, “εμάς” ή “μας”), σχετικά με την πρόσβασή σας και τη χρήση της ιστοσελίδας https://kperatikos.com.cy/, καθώς και οποιαδήποτε άλλη μορφή μέσων, κανάλι μέσων ενημέρωσης, ιστότοπο για κινητά ή εφαρμογή για κινητά που σχετίζεται, συνδέεται ή συνδέεται με άλλο τρόπο (συλλογικά, ο “Ιστότοπος”). Συμφωνείτε ότι με την πρόσβαση στον Ιστότοπο, έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει να δεσμεύεστε από όλους αυτούς τους Όρους Χρήσης. ΕΆΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΜΕ ΌΛΟΥς ΑΥΤΟΎς ΤΟΥς ΌΡΟΥς ΧΡΉΣΗς, ΤΌΤΕ ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΤΑΙ ΡΗΤΆ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ ΚΑΙ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΚΌΨΕΤΕ ΑΜΈΣΩς ΤΗ ΧΡΉΣΗ.

Συμπληρωματικοί όροι και προϋποθέσεις ή έγγραφα που μπορούν να αναρτώνται στην Ιστοσελίδα κατά καιρούς ενσωματώνονται ρητά στο παρόν μέσω παραπομπής. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να προβούμε σε αλλαγές ή τροποποιήσεις στους παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Θα σας ειδοποιήσουμε για τυχόν αλλαγές ενημερώνοντας την ημερομηνία «Τελευταία ενημέρωση» των παρόντων Όρων Χρήσης και παραιτείστε από κάθε δικαίωμα λήψης συγκεκριμένης ειδοποίησης για κάθε τέτοια αλλαγή. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά τους παρόντες Όρους Χρήσης για να ενημερώνεστε για ενημερώσεις. Θα υπόκεισθε και θα θεωρείται ότι έχετε ενημερωθεί και έχει αποδεχθεί τις αλλαγές σε οποιουσδήποτε αναθεωρημένους Όρους Χρήσης από τη συνέχιση της χρήσης του Ιστότοπου μετά την ημερομηνία δημοσίευσης αυτών των αναθεωρημένων Όρων Χρήσης.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στον Ιστότοπο δεν προορίζονται για διανομή ή χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία ή χώρα όπου η εν λόγω διανομή ή χρήση θα ήταν αντίθετη με το νόμο ή τον κανονισμό ή που θα μας υπέθετα σε οποιαδήποτε απαίτηση εγγραφής εντός της εν λόγω δικαιοδοσίας ή χώρας. Ως εκ τούτου, τα άτομα που επιλέγουν να έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο από άλλες τοποθεσίες το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους, εάν και στο βαθμό που ισχύουν οι τοπικοί νόμοι.

Ο Ιστότοπος απευθύνεται σε χρήστες ηλικίας τουλάχιστον 13 ετών. Όλοι οι χρήστες που είναι ανήλικοι στη δικαιοδοσία στην οποία διαμένουν (γενικά κάτω των 18 ετών) πρέπει να έχουν την άδεια και να επιβλέπονται άμεσα από τον γονέα ή τον κηδεμόνα τους για να χρησιμοποιήσουν τον Ιστότοπο. Εάν είστε ανήλικος, πρέπει να διαβάσετε τον γονέα ή τον κηδεμόνα σας και να συμφωνήσετε με τους παρόντες Όρους Χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, ο Ιστότοπος αποτελεί ιδιοκτησία μας και όλος ο πηγαίος κώδικας, οι βάσεις δεδομένων, η λειτουργικότητα, το λογισμικό, τα σχέδια ιστότοπων, ο ήχος, το βίντεο, το κείμενο, οι φωτογραφίες και τα γραφικά στον Ιστότοπο (συλλογικά, το “Περιεχόμενο”) και τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που περιέχονται σε αυτόν (τα “Σήματα”) ανήκουν ή ελέγχονται από εμάς ή έχουν παραχωρηθεί σε εμάς και προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων και διάφορα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού , τους διεθνείς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και τις διεθνείς συμβάσεις. Το Περιεχόμενο και τα Σήματα παρέχονται στον Ιστότοπο “ΩΣ ΕΙΝΑΙ” μόνο για δική σας ενημέρωση και προσωπική χρήση. Εκτός εάν προβλέπεται ρητά στους παρόντες Όρους Χρήσης, κανένα μέρος της Ιστοσελίδας και κανένα Περιεχόμενο ή Σήματα δεν μπορεί να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να αναδημοσιευτεί, να αναρτηθεί, να αναρτηθεί, να αναρτηθεί, να αναρτηθεί δημόσια, να κωδικοποιείται, να μεταφραστεί, να μεταδοθεί, να διανεμηθεί, να πωληθεί, να αδειοδοτηθεί ή να αξιοποιηθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίς τη ρητή προηγούμενη γραπτή άδειά μας.

Υπό την προϋπόθεση ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις για να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο, σας χορηγείται περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του Ιστότοπου και για να κατεβάσετε ή να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου στο οποίο έχετε αποκτήσει σωστά πρόσβαση αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα που δεν σας έχουν παραχωρηθεί ρητά μέσα και στην Ιστοσελίδα, το Περιεχόμενο και τα Σήματα.

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (1) όλες οι πληροφορίες εγγραφής που υποβάλλετε θα είναι αληθείς, ακριβείς, ενημερωμένες και πλήρεις. (2) θα διατηρήσετε την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών και θα επικαιροποιήσετε αμέσως τις εν λόγω πληροφορίες εγγραφής, ανάλογα με τις ανάγκες. (3) έχετε τη νομική ικανότητα και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους Χρήσης. (4) δεν είστε κάτω των 13 ετών. (5) δεν είστε ανήλικος στη δικαιοδοσία στην οποία διαμένετε ή, εάν ένας ανήλικος, έχετε λάβει γονική άδεια για να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο. (6) δεν θα έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο με αυτοματοποιημένα ή μη ανθρώπινα μέσα, είτε μέσω bot, σεναρίου ή με άλλο τρόπο. (7) δεν θα χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό. και (8) η χρήση της Ιστοσελίδας από μέρους σας δεν θα παραβιάζει οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο ή κανονισμό.

Εάν παρέχετε οποιεσδήποτε πληροφορίες που είναι αναληθείς, ανακριβείς, μη τρέχουσες ή ελλιπείς, έχουμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τον λογαριασμό σας και να αρνηθούμε οποιαδήποτε και κάθε τρέχουσα ή μελλοντική χρήση της Ιστοσελίδας (ή οποιουδήποτε τμήματος αυτής).

ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ

Ενδέχεται να σας ζητηθεί να εγγραφείτε στον Ιστότοπο. Συμφωνείτε να διατηρείτε τον κωδικό πρόσβασής σας εμπιστευτικό και θα είστε υπεύθυνοι για κάθε χρήση του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασής σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε, να ανακτήσουμε ή να αλλάξουμε ένα όνομα χρήστη που επιλέγετέ αν διαπιστώσουμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ότι αυτό το όνομα χρήστη είναι ακατάλληλο, άσεμνο ή άλλως απαράδεκτο.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΈΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίο διαθέτουμε τον Ιστότοπο. Ο Ιστότοπος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με οποιεσδήποτε εμπορικές προσπάθειες εκτός από εκείνες που έχουν εγκριθεί ή εγκριθεί ειδικά από εμάς.

Ως χρήστης της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε να μην:

 • Να ανακτάτε συστηματικά δεδομένα ή άλλο περιεχόμενο από την Ιστοσελίδα για να δημιουργήσετε ή να συντάξετε, άμεσα ή έμμεσα, μια συλλογή, μεταγλώττιση, βάση δεδομένων ή κατάλογο χωρίς γραπτή άδεια από εμάς.
 • Εξαπατάτε, ή παραπλανάτε εμάς και άλλους χρήστες, ειδικά σε οποιαδήποτε προσπάθεια να μάθετε ευαίσθητες πληροφορίες λογαριασμού, όπως κωδικούς πρόσβασης χρηστών.
 • Καταστρατήγηση, απενεργοποίηση ή με άλλο τρόπο παρέμβαση στις λειτουργίες του Ιστότοπου που σχετίζονται με την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων λειτουργιών που εμποδίζουν ή περιορίζουν τη χρήση ή την αντιγραφή οποιουδήποτε Περιεχομένου ή επιβάλλουν περιορισμούς στη χρήση του Ιστότοπου ή/και του Περιεχομένου που περιέχεται σε αυτόν.
 • Δυσφήμηση, αμαύρωση ή άλλη βλάβη, κατά τη γνώμη μας, εμάς ή / και τον Ιστότοπο.
  Χρησιμοποιήστε οποιεσδήποτε πληροφορίες λαμβάνονται από τον Ιστότοπο για να παρενοχλήσετε, να κακοποιήσετε ή να βλάψετε άλλο άτομο.
 • Να κάνουμε ακατάλληλη χρήση των υπηρεσιών υποστήριξής μας ή να υποβάλουμε ψευδείς αναφορές κατάχρησης ή παραπτώματος.
 • Χρησιμοποιήστε τον Ιστότοπο με τρόπο που δεν συνάδει με τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς.
  Χρησιμοποιήστε τον Ιστότοπο για να διαφημίσετε ή να προσφέρετε να πουλήσετε αγαθά και υπηρεσίες.
 • Συμμετοχή σε μη εξουσιοδοτημένη διαμόρφωση ή σύνδεση με τον Ιστότοπο.
 • Αποστολή ή μετάδοση (ή προσπάθεια μεταφόρτωσης ή μετάδοσης) ιών, Δούρειων Ίππων ή άλλου υλικού, συμπεριλαμβανομένης της υπερβολικής χρήσης κεφαλαίων γραμμάτων και spamming (συνεχής ανάρτηση επαναλαμβανόμενου κειμένου), που παρεμβαίνει στην αδιάλειπτη χρήση και απόλαυση της Ιστοσελίδας από οποιοδήποτε μέρος ή τροποποιεί, εξασθενεί, διαταράσσει, μεταβάλλει ή παρεμβαίνει στη χρήση, τα χαρακτηριστικά, τις λειτουργίες, τη λειτουργία ή τη συντήρηση της Ιστοσελίδας.
 • Συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη χρήση του συστήματος, όπως η χρήση δεσμών ενεργειών για την αποστολή σχολίων ή μηνυμάτων ή η χρήση οποιασδήποτε εξόρυξης δεδομένων, ρομπότ ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων.
 • Διαγράψτε την ειδοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας από οποιοδήποτε Περιεχόμενο.
 • Προσπαθήστε να μιμηθείτε έναν άλλο χρήστη ή άτομο ή να χρησιμοποιήσετε το όνομα χρήστη ενός άλλου χρήστη.
 • Πουλήστε ή μεταφέρετε με άλλο τρόπο το προφίλ σας.
 • Αποστολή ή μετάδοση (ή προσπάθεια μεταφόρτωσης ή μετάδοσης) οποιουδήποτε υλικού που λειτουργεί ως παθητικός ή ενεργός μηχανισμός συλλογής ή μετάδοσης πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σαφών μορφών ανταλλαγής γραφικών (“gifs”), 1×1 pixel, σφαλμάτων ιστού, cookies ή άλλων παρόμοιων συσκευών (μερικές φορές αναφέρονται ως “λογισμικό υποκλοπής spyware” ή “μηχανισμοί παθητικής συλλογής” ή “pcms”).
 • Να παρεμβαίνει, να διαταράσσει ή να δημιουργεί αδικαιολόγητη επιβάρυνση στον Ιστότοπο ή στα δίκτυα ή τις υπηρεσίες που συνδέονται με τον Ιστότοπο.
 • Παρενοχλείτε, ενοχλείτε, εκφοβίζετε ή απειλείτε οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους ή τους αντιπροσώπους μας που ασχολούνται με την παροχή οποιουδήποτε τμήματος του Ιστότοπου σε εσάς.
 • Προσπαθήστε να παρακάμψετε τυχόν μέτρα του Ιστότοπου που έχουν σχεδιαστεί για να εμποδίζουν ή να περιορίζουν την πρόσβαση στον Ιστότοπο ή σε οποιοδήποτε τμήμα του Ιστότοπου.
 • Αντιγράψτε ή προσαρμόστε το λογισμικό του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του Flash, του PHP, του HTML, του JavaScript ή άλλου κώδικα.
 • Αποκρυπτογραφήστε, αποσυνθέσετε, αποσυναρμολογήσετε οποιοδήποτε από τα λογισμικά που αποτελούν ή με οποιονδήποτε τρόπο αποτελούν μέρος της Ιστοσελίδας.
 • Εκτός εάν μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της τυπικής μηχανής αναζήτησης ή της χρήσης του προγράμματος περιήγησης στο Internet, της χρήσης, της εκκίνησης, της ανάπτυξης ή της διανομής οποιουδήποτε αυτοματοποιημένου συστήματος, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, οποιασδήποτε αράχνης, ρομπότ, χρησιμότητας εξαπάτησης, ξύστρας ή αναγνώστη εκτός σύνδεσης που έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο ή χρησιμοποιώντας ή ξεκινώντας οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο σενάριο ή άλλο λογισμικό.
 • Χρησιμοποιήστε έναν αντιπρόσωπο αγοράς ή έναν αντιπρόσωπο αγορών για να κάνετε αγορές στον Ιστότοπο.
 • Να κάνετε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής ονομάτων χρηστών ή /και διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρηστών με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα με σκοπό την αποστολή αυτόκλητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τη δημιουργία λογαριασμών χρηστών με αυτοματοποιημένα μέσα ή με ψευδή προσχήματα
 • Χρησιμοποιήστε τον Ιστότοπο ως μέρος οποιασδήποτε προσπάθειας να μας ανταγωνιστείτε ή να χρησιμοποιήσετε με άλλο τρόπο τον Ιστότοπο ή / και το Περιεχόμενο για οποιαδήποτε προσπάθεια που δημιουργεί έσοδα ή εμπορική επιχείρηση.

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

Ο Ιστότοπος δεν προσφέρει στους χρήστες να υποβάλλουν ή να δημοσιεύουν περιεχόμενο. Ενδέχεται να σας παρέχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσετε, να υποβάλετε, να δημοσιεύσετε, να εμφανίσετε, να μεταδώσετε, να εκτελέσετε, να δημοσιεύσετε, να διανείμετε ή να μεταδώσετε περιεχόμενο και υλικό σε εμάς ή στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κειμένου, γραπτών, βίντεο, ήχου, φωτογραφιών, γραφικών, σχολίων, προτάσεων ή προσωπικών πληροφοριών ή άλλου υλικού (συλλογικά, “Συνεισφορές”). Οι συνεισφορές μπορούν να προβληθούν από άλλους χρήστες της Ιστοσελίδας και μέσω ιστότοπων τρίτων. Ως εκ τούτου, οποιεσδήποτε Συνεισφορές μεταδίδετε ενδέχεται να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου του Ιστότοπου. Όταν δημιουργείτε ή διαθέτετε οποιεσδήποτε Συνεισφορές, δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

 1. Η δημιουργία, διανομή, μετάδοση, δημόσια προβολή ή εκτέλεση και η πρόσβαση, η λήψη ή η αντιγραφή των Συνεισφορών σας δεν παραβιάζουν και δεν θα παραβιάζουν τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλώματος ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, εμπορικού απορρήτου ή ηθικών δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτου μέρους.
 2. Είστε ο δημιουργός και ιδιοκτήτης ή έχετε τις απαραίτητες άδειες, δικαιώματα, συναινέσεις, κυκλοφορίες και άδειες χρήσης και εξουσιοδότησης σε εμάς, τον Ιστότοπο και άλλους χρήστες της Ιστοσελίδας να χρησιμοποιούμε τις Συνεισφορές σας με οποιονδήποτε τρόπο προβλέπεται από τον Ιστότοπο και τους παρόντες Όρους Χρήσης.
 3. Έχετε τη γραπτή συγκατάθεση, την απελευθέρωση ή/και την άδεια κάθε αναγνωρίσιμου μεμονωμένου ατόμου στις Συνεισφορές σας να χρησιμοποιήσετε το όνομα ή την ομοιότητα κάθε τέτοιου αναγνωρίσιμου μεμονωμένου ατόμου για να επιτρέψετε την ένταξη και τη χρήση των Συνεισφορών σας με οποιονδήποτε τρόπο προβλέπεται από τον Ιστότοπο και τους παρόντες Όρους Χρήσης.
 4. Οι Συνεισφορές σας δεν είναι ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές.
 5. Οι Συνεισφορές σας δεν είναι αυτόκλητες ή μη εξουσιοδοτημένες διαφημίσεις, διαφημιστικό υλικό, συστήματα πυραμίδας, αλυσιδωτά γράμματα, ανεπιθύμητα μηνύματα, μαζικές αποστολές ή άλλες μορφές προσέλκυσης.
 6. Οι συνεισφορές σας δεν είναι άσεμνες, άσεμνες, λάγνες, βρώμικες, βίαιες, παρενοχλητικές, συκοφαντικές, συκοφαντικές ή άλλως απαράδεκτες (όπως καθορίζονται από εμάς).
 7. Οι συνεισφορές σας δεν γελοιοποιούν, χλευάζουν, δυσφημούν, εκφοβίζουν ή κακοποιούν κανέναν.
 8. Οι συνεισφορές σας δεν συνηγορούν υπέρ της βίαιης ανατροπής οποιασδήποτε κυβέρνησης ή υποκινούν, ενθαρρύνουν ή απειλούν με σωματική βλάβη άλλη.
 9. Οι Συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν κανέναν ισχύοντα νόμο, κανονισμό ή κανόνα.
 10. Οι Συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα απορρήτου ή δημοσιότητας οποιουδήποτε τρίτου μέρους.
 11. Οι Συνεισφορές σας δεν περιέχουν υλικό που να ζητά προσωπικές πληροφορίες από άτομα κάτω των 18 ετών ή να εκμεταλλεύεται άτομα κάτω των 18 ετών με σεξουαλικό ή βίαιο τρόπο.
 12. Οι Συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν καμία ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την παιδική πορνογραφία ή αποσκοπούν με άλλο τρόπο στην προστασία της υγείας ή της ευημερίας των ανηλίκων.
 13. Οι Συνεισφορές σας δεν περιλαμβάνουν προσβλητικά σχόλια που σχετίζονται με τη φυλή, την εθνική καταγωγή, το φύλο, τη σεξουαλική προτίμηση ή τη σωματική αναπηρία.
 14. Οι Συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν με άλλο τρόπο ή δεν συνδέονται με υλικό που παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης ή οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου ή κανονισμού.

Οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας κατά παράβαση των παραιτούμενών παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης και μπορεί να οδηγήσει, μεταξύ άλλων, σε τερματισμό ή αναστολή των δικαιωμάτων σας για χρήση του Ιστότοπου.

ΑΔΕΙΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ

Εσείς και ο Ιστότοπος συμφωνείτε ότι μπορούμε να έχουμε πρόσβαση, να αποθηκεύουμε, να επεξεργαζόμαστε και να χρησιμοποιούμε οποιεσδήποτε πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα παρέχετε σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου και τις επιλογές σας (συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων).

Υποβάλλοντας προτάσεις ή άλλα σχόλια σχετικά με τον Ιστότοπο, συμφωνείτε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να μοιραστούμε αυτά τα σχόλια για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς αποζημίωση σε εσάς.

Δεν διεκδικούμε καμία κυριότητα επί των Συνεισφορών σας. Διατηρείτε την πλήρη κυριότητα όλων των Συνεισφορών σας και οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τις Συνεισφορές σας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε δηλώσεις ή δηλώσεις στις Συνεισφορές σας που παρέχονται από εσάς σε οποιαδήποτε περιοχή της Ιστοσελίδας. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις Συνεισφορές σας στην Ιστοσελίδα και συμφωνείτε ρητά να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη και να αποφύγετε οποιαδήποτε νομική ενέργεια εναντίον μας σχετικά με τις Συνεισφορές σας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Ως μέρος της λειτουργικότητας του Ιστότοπου, μπορείτε να συνδέσετε τον λογαριασμό σας με διαδικτυακούς λογαριασμούς που έχετε με τρίτους παρόχους υπηρεσιών (κάθε τέτοιος λογαριασμός, ένας “Λογαριασμός τρίτου μέρους”) είτε: (1) παρέχοντας τα στοιχεία σύνδεσης του Λογαριασμού τρίτου μέρους μέσω του Ιστότοπου. ή (2) επιτρέποντάς μας να έχουμε πρόσβαση στον Λογαριασμό τρίτου μέρους σας, όπως επιτρέπεται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση κάθε Λογαριασμού Τρίτου Μέρους. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε το δικαίωμα να αποκαλύψετε τα στοιχεία σύνδεσης του Λογαριασμού τρίτου μέρους σε εμάς ή/και να μας παραχωρήσετε πρόσβαση στον Λογαριασμό τρίτου μέρους σας, χωρίς να παραβιάζετε οποιονδήποτε από τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση του ισχύοντος Λογαριασμού Τρίτου Μέρους και χωρίς να μας υποχρεώνετε να πληρώσουμε τέλη ή να μας εξαποθέσετε σε τυχόν περιορισμούς χρήσης που επιβάλλονται από τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών του Λογαριασμού Τρίτου Μέρους. Με την παροχή πρόσβασης σε οποιουσδήποτε Λογαριασμούς Τρίτων, κατανοείτε ότι (1) ενδέχεται να έχουμε πρόσβαση, να διαθέσουμε και να αποθηκεύσουμε (κατά περίπτωση) οποιοδήποτε περιεχόμενο έχετε παράσχει και αποθηκεύσει στον Λογαριασμό τρίτου μέρους σας (το “Περιεχόμενο Κοινωνικού Δικτύου”) έτσι ώστε να είναι διαθέσιμο εντός και μέσω του Ιστότοπου μέσω του λογαριασμού σας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιωνδήποτε λιστών φίλων και (2) ενδέχεται να υποβάλουμε και να λάβουμε από τον Λογαριασμό σας Τρίτου Μέρους πρόσθετες πληροφορίες στο βαθμό που ειδοποιείστε όταν συνδέετε το λογαριασμό σας με τον Λογαριασμό τρίτου μέρους. Ανάλογα με τους Λογαριασμούς Τρίτων που επιλέγετε και υπόκεισθε στις ρυθμίσεις απορρήτου που έχετε ορίσει σε τέτοιους Λογαριασμούς Τρίτων, οι προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που δημοσιεύετε στους Λογαριασμούς τρίτων ενδέχεται να είναι διαθέσιμες στον Ιστότοπο και μέσω αυτού. Λάβετε υπόψη ότι εάν ένας Λογαριασμός Τρίτου Μέρους ή μια συσχετισμένη υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη ή η πρόσβασή μας σε αυτόν τον Λογαριασμό Τρίτου μέρους τερματιστεί από τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών, τότε το Περιεχόμενο Κοινωνικών Δικτύων ενδέχεται να μην είναι πλέον διαθέσιμο στον Ιστότοπο και μέσω αυτού. Θα έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση μεταξύ του λογαριασμού σας στον Ιστότοπο και των Λογαριασμών τρίτων ανά πάσα στιγμή. ΛΆΒΕΤΕ ΥΠΌΨΗ ΌΤΙ Η ΣΧΈΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΥς ΤΡΊΤΟΥΣ ΠΑΡΌΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΊΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎΣ ΤΡΊΤΩΝ ΣΑΣ ΔΙΈΠΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΆ ΑΠΌ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΊΑ Ή ΤΙς ΣΧΕΤΙΚΈΣ ΤΡΊΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΣΑς ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝ ΛΌΓΩ ΤΡΊΤΟΥΣ ΠΑΡΌΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ. Δεν κάνουμε καμία προσπάθεια να ελέγξουμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Κοινωνικού Δικτύου για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της ακρίβειας, της νομιμότητας ή της μη παραβίασης και δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε Περιεχόμενο Κοινωνικού Δικτύου. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ενδέχεται να έχουμε πρόσβαση στο βιβλίο διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζεται με έναν Λογαριασμό Τρίτου Μέρους και τη λίστα επαφών σας που είναι αποθηκευμένη στην κινητή συσκευή ή τον υπολογιστή tablet σας αποκλειστικά για σκοπούς ταυτοποίησης και ενημέρωσης για τις επαφές που έχουν επίσης εγγραφεί για να χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση μεταξύ του Ιστότοπου και του Λογαριασμού τρίτου μέρους επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας ή μέσω των ρυθμίσεων του λογαριασμού σας (εάν υπάρχει). Θα προσπαθήσουμε να διαγράψουμε τυχόν πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στους διακομιστές μας και αποκτήθηκαν μέσω αυτού του Λογαριασμού Τρίτου Μέρους, εκτός από το όνομα χρήστη και την εικόνα προφίλ που σχετίζονται με το λογαριασμό σας.

ΥΠΟΒΟΛΕΣ

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις, ιδέες, σχόλια ή άλλες πληροφορίες σχετικά με τον Ιστότοπο (“Υποβολές”) που μας παρέχετε δεν είναι εμπιστευτικές και θα γίνουν αποκλειστική ιδιοκτησία μας. Θα κατέχουμε αποκλειστικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και θα δικαιούμαστε την απεριόριστη χρήση και διάδοση αυτών των Υποβολών για οποιονδήποτε νόμιμο σκοπό, εμπορικό ή άλλο, χωρίς αναγνώριση ή αποζημίωση σε εσάς. Με το παρόν παραιτείστε από όλα τα ηθικά δικαιώματα σε οποιεσδήποτε τέτοιες Υποβολές και με το παρόν εγγυάστε ότι οποιεσδήποτε τέτοιες Υποβολές είναι πρωτότυπες μαζί σας ή ότι έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε τέτοιες Υποβολές. Συμφωνείτε ότι δεν θα υπάρξει προσφυγή εναντίον μας για οποιαδήποτε υποτιθέμενη ή πραγματική παραβίαση ή υπεξαίρεση οποιουδήποτε ιδιοκτησιακού δικαιώματος στις Υποβολές σας.

ΙΣΤΌΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΩΝ

Ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει (ή μπορεί να σας αποσταλεί μέσω του Ιστότοπου) συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους (“Ιστότοποι Τρίτων”) καθώς και άρθρα, φωτογραφίες, κείμενο, γραφικά, εικόνες, σχέδια, μουσική, ήχο, βίντεο, πληροφορίες, εφαρμογές, λογισμικό και άλλο περιεχόμενο ή στοιχεία που ανήκουν ή προέρχονται από τρίτους (“Περιεχόμενο Τρίτων”). Αυτοί οι Ιστότοποι Τρίτων και το Περιεχόμενο Τρίτων δεν διερευνώνται, δεν παρακολουθούνται ή ελέγχονται για ακρίβεια, καταλληλότητα ή πληρότητα από εμάς και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν Ιστότοπους τρίτων στους οποίους έχουμε πρόσβαση μέσω του Ιστότοπου ή οποιουδήποτε Περιεχομένου Τρίτων που δημοσιεύεται, διατίθεται μέσω ή εγκαθίσταται από τον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου, της ακρίβειας, της επιθετικότητας, των απόψεων, της αξιοπιστίας, των πρακτικών απορρήτου ή άλλων πολιτικών ή που περιέχονται στους Ιστότοπους τρίτων ή τρίτων. Η συμπερίληψη, η σύνδεση ή η άδεια χρήσης ή εγκατάστασης οποιωνδήποτε Ιστότοπων Τρίτων ή οποιουδήποτε Περιεχομένου Τρίτων δεν συνεπάγεται έγκριση ή έγκρισή του από εμάς. Εάν αποφασίσετε να αποχωρήσετε από τον Ιστότοπο και να αποκτήσετε πρόσβαση στους Ιστότοπους τρίτων ή να χρησιμοποιήσετε ή να εγκαταστήσετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Τρίτων, το κάνετε με δική σας ευθύνη και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι παρόντες Όροι Χρήσης δεν διέπουν πλέον. Θα πρέπει να ελέγχετε τους ισχύοντες όρους και πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών απορρήτου και συλλογής δεδομένων, οποιουδήποτε ιστότοπου στον οποίο περιηγείστε από τον Ιστότοπο ή σχετικά με οποιεσδήποτε εφαρμογές χρησιμοποιείτε ή εγκαθιστάτε από τον Ιστότοπο. Τυχόν αγορές που πραγματοποιείτε μέσω Ιστότοπων Τρίτων θα πραγματοποιούνται μέσω άλλων ιστότοπων και από άλλες εταιρείες και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με τέτοιες αγορές που είναι αποκλειστικά μεταξύ εσάς και του ισχύοντος τρίτου μέρους. Συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι δεν υποστηρίζουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε Ιστότοπους Τρίτων και θα μας θεωρήσετε αβλαβείς από οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί από την αγορά αυτών των προϊόντων ή υπηρεσιών. Επιπλέον, θα μας θεωρήσετε αβλαβείς από τυχόν απώλειες που υπέστητε ή βλάβη που σας προκλήθηκε σε σχέση ή που οδήγησε με οποιονδήποτε τρόπο από οποιοδήποτε Περιεχόμενο Τρίτων ή οποιαδήποτε επαφή με Ιστότοπους Τρίτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΣ

Επιτρέπουμε στους διαφημιζόμενους να προβάλλουν τις διαφημίσεις τους και άλλες πληροφορίες σε ορισμένες περιοχές του Ιστότοπου, όπως διαφημίσεις πλευρικής εργαλειοθήκης ή διαφημίσεις banner. Εάν είστε διαφημιζόμενος, θα αναλάβετε την πλήρη ευθύνη για τυχόν διαφημίσεις που τοποθετείτε στον Ιστότοπο και για τυχόν υπηρεσίες που παρέχονται στον Ιστότοπο ή προϊόντα που πωλούνται μέσω αυτών των διαφημίσεων. Επιπλέον, ως διαφημιζόμενος, εγγυάστε και δηλώνετε ότι έχετε όλα τα δικαιώματα και την εξουσία να τοποθετείτε διαφημίσεις στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των δικαιωμάτων δημοσιότητας και των συμβατικών δικαιωμάτων. Απλά παρέχουμε το χώρο για να τοποθετήσουμε τέτοιες διαφημίσεις και δεν έχουμε άλλη σχέση με τους διαφημιζόμενους.

ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΟΠΟΘΕΣΊΑς

Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να: (1) παρακολουθούμε τον Ιστότοπο για παραβιάσεις των παρόντων Όρων Χρήσης. (2) να λάβει τα κατάλληλα νομικά μέτρα εναντίον οποιουδήποτε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, παραβιάζει το νόμο ή τους παρόντες Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της αναφοράς του εν λόγω χρήστη στις αρχές επιβολής του νόμου. (3) κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς περιορισμό, να αρνηθούμε, να περιορίσουμε την πρόσβαση, να περιορίσουμε τη διαθεσιμότητα ή να απενεργοποιήσουμε (στο βαθμό που είναι τεχνολογικά εφικτό) οποιαδήποτε από τις Συνεισφορές σας ή οποιοδήποτε τμήμα αυτής. (4) κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς περιορισμό, ειδοποίηση ή ευθύνη, να αφαιρέσουμε από τον Ιστότοπο ή να απενεργοποιήσουμε με άλλο τρόπο όλα τα αρχεία και το περιεχόμενο που είναι υπερβολικά σε μέγεθος ή είναι με οποιονδήποτε τρόπο επαχθή για τα συστήματά μας. και (5) να διαχειριζόμαστε με άλλο τρόπο τον Ιστότοπο με τρόπο που έχει σχεδιαστεί για την προστασία των δικαιωμάτων και της περιουσίας μας και για τη διευκόλυνση της ορθής λειτουργίας της Ιστοσελίδας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Νοιαζόμαστε για το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων. Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας: https://kperatikos.com.cy/privacy-policy/. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την Πολιτική Απορρήτου μας, η οποία ενσωματώνεται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Σας ενημερώνουμε ότι ο Ιστότοπος φιλοξενείται στην Κύπρο. Εάν έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο από οποιαδήποτε άλλη περιοχή του κόσμου με νόμους ή άλλες απαιτήσεις που διέπουν τη συλλογή, χρήση ή αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων που διαφέρουν από τους ισχύοντες νόμους στην Κύπρο, τότε μέσω της συνεχούς χρήσης της Ιστοσελίδας, μεταφέρετε τα δεδομένα σας στην Κύπρο και συμφωνείτε να μεταφέρετε και να επεξεργαστείτε τα δεδομένα σας στην Κύπρο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας. ΧΩΡΊς ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΊΖΟΥΜΕ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΗ ΔΙΆΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΌΝΤΩΝ ΌΡΩΝ ΧΡΉΣΗς, ΔΙΑΤΗΡΟΎΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ, ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΑΠΌΛΥΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΉ ΜΑς ΕΥΧΈΡΕΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΊς ΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ Ή ΕΥΘΎΝΗ, ΝΑ ΑΡΝΗΘΟΎΜΕ ΤΗΝ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ ΟΡΙΣΜΈΝΩΝ ΔΙΕΥΘΎΝΣΕΩΝ IP), ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΠΡΌΣΩΠΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΛΌΓΟ Ή ΓΙΑ ΚΑΝΈΝΑΝ ΛΌΓΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΗς, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΆ, ΤΗς ΠΑΡΑΒΊΑΣΗς ΟΠΟΙΑΣΔΉΠΟΤΕ ΔΉΛΩΣΗς, ΕΓΓΎΗΣΗς Ή ΣΥΜΦΏΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΕΤΑΙ ΣΤΟΥς ΠΑΡΌΝΤΕς ΌΡΟΥς ΧΡΉΣΗς Ή ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΙΣΧΎΟΝΤΟς ΝΌΜΟΥ Ή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ. ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΊΣΟΥΜΕ ΤΗ ΧΡΉΣΗ Ή ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΑς ΣΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ Ή ΝΑ ΔΙΑΓΡΆΨΟΥΜΕ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΌ ΣΑς ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΑ ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΑΤΕ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ, ΧΩΡΊς ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ, ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΑΠΌΛΥΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΉ ΜΑς ΕΥΧΈΡΕΙΑ.

Εάν τερματίσουμε ή αναστείλουμε τον λογαριασμό σας για οποιονδήποτε λόγο, απαγορεύεται να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό με το όνομά σας, ένα ψεύτικο ή δανεικό όνομα ή το όνομα οποιουδήποτε τρίτου μέρους, ακόμη και αν μπορεί να ενεργείτε για λογαριασμό του τρίτου μέρους. Εκτός από τον τερματισμό ή την αναστολή του λογαριασμού σας, διατηρούμε το δικαίωμα να λάβουμε τα κατάλληλα νομικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της άσκησης αστικών, ποινικών και ασφαλιστικών μέτρων.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε ή να αφαιρέσουμε το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή ή για οποιονδήποτε λόγο κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες στον ιστότοπό μας. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε το σύνολο ή μέρος της Ιστοσελίδας χωρίς προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντι σε εσάς ή σε οποιονδήποτε τρίτο για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή τιμής, αναστολή ή διακοπή της Ιστοσελίδας.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι ο Ιστότοπος θα είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή. Ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε προβλήματα υλικού, λογισμικού ή άλλα προβλήματα ή να χρειαστεί να εκτελέσουμε συντήρηση που σχετίζεται με τον Ιστότοπο, με αποτέλεσμα διακοπές, καθυστερήσεις ή σφάλματα. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να αναθεωρήσουμε, να ενημερώσουμε, να αναστείλουμε, να διακόψουμε ή να τροποποιήσουμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή ή για οποιονδήποτε λόγο χωρίς προειδοποίηση προς εσάς. Συμφωνείτε ότι δεν έχουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή ταλαιπωρία που προκαλείται από την αδυναμία σας να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε χρόνου διακοπής λειτουργίας ή διακοπής της Ιστοσελίδας. Τίποτα στους παρόντες Όρους Χρήσης δεν θα ερμηνευθεί για να μας υποχρεώσει να διατηρήσουμε και να υποστηρίξουμε τον Ιστότοπο ή να παρέχουμε τυχόν διορθώσεις, ενημερώσεις ή εκδόσεις σε σχέση με αυτούς.

ΚΥΒΕΡΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟ

Οι όροι αυτοί διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Κύπρου και αποκλείεται ρητά η χρήση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών. Εάν η συνήθης διαμονή σας βρίσκεται στην ΕΕ και είστε καταναλωτής, διαθέτετε επιπλέον την προστασία που σας παρέχεται από υποχρεωτικές διατάξεις του δικαίου της χώρας διαμονής σας. Η Κυριάκος Περατίκος Ε.Π.Ε. και εσείς συμφωνείτε να υποταχθείτε στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Λευκωσίας, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να διεκδικήσετε την υπεράσπιση των δικαιωμάτων προστασίας των καταναλωτών σας σε σχέση με τους παρόντες Όρους Χρήσης στην Κύπρο ή στη χώρα της ΕΕ στην οποία διαμένετε.

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ

Άτυπες διαπραγματεύσεις

Για την επίσπευση της επίλυσης και τον έλεγχο του κόστους οποιασδήποτε διαφοράς, διαμάχης ή αξίωσης που σχετίζεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης (κάθε μία από τις «Διαφορές» και συλλογικά, οι «Διαφορές») που υποβάλλονται είτε από εσάς είτε από εμάς (μεμονωμένα, ένα «Μέρος» και συλλογικά, τα «Μέρη»), τα Μέρη συμφωνούν να επιχειρήσουν πρώτα να διαπραγματευτούν οποιαδήποτε Διαφορά (εκτός από τις Διαφορές που παρέχονται ρητά παρακάτω) ανεπίσημα για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη διαιτησίας. Οι εν λόγω άτυπες διαπραγματεύσεις αρχίζουν κατόπιν γραπτής ειδοποίησης του ενός μέρους προς το άλλο μέρος.

Δεσμευτική διαιτησία

Κάθε διαφορά που προκύπτει από τις σχέσεις μεταξύ των μερών της παρούσας σύμβασης καθορίζεται από έναν διαιτητή ο οποίος θα επιλέγεται σύμφωνα με τη διαιτησία και τους εσωτερικούς κανόνες του Ευρωπαϊκού Διαιτητικού Δικαστηρίου που αποτελούν μέρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Διαιτησίας που έχει την έδρα του στο Στρασβούργο και οι οποίοι ισχύουν κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης διαιτησίας και της οποίας η έγκριση της παρούσας ρήτρας συνιστά αποδοχή. Έδρα διαιτησίας είναι η Λεμεσός της Κύπρου. Η γλώσσα διαδικασίας είναι η ελληνική. Εφαρμοστέοι κανόνες ουσιαστικού δικαίου είναι το δίκαιο της Κύπρου.

Περιορισμοί

Τα μέρη συμφωνούν ότι οποιαδήποτε διαιτησία περιορίζεται στη διαφορά μεταξύ των μερών μεμονωμένα. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, (α) καμία διαιτησία δεν θα συνοδεύεται από οποιαδήποτε άλλη διαδικασία. (β) δεν υπάρχει δικαίωμα ή εξουσία διαιτησίας οποιασδήποτε Διαφοράς σε βάση συλλογικής αγωγής ή χρήσης διαδικασιών συλλογικής αγωγής· και (γ) δεν υπάρχει δικαίωμα ή εξουσία για οποιαδήποτε Διαφορά να ασκηθεί με την υποτιθέμενη αντιπροσωπευτική ιδιότητα για λογαριασμό του ευρέος κοινού ή οποιωνδήποτε άλλων προσώπων.

Εξαιρέσεις στις άτυπες διαπραγματεύσεις και τη διαιτησία

Τα μέρη συμφωνούν ότι οι ακόλουθες Διαφορές δεν υπόκεινται στις παραπάνω διατάξεις σχετικά με τις άτυπες διαπραγματεύσεις και τη δεσμευτική διαιτησία: (α) οποιεσδήποτε Διαφορές που επιδιώκουν να επιβάλουν ή να προστατεύσουν ή σχετικά με το κύρος οποιουδήποτε από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ενός μέρους. (β) οποιαδήποτε Διαφορά που σχετίζεται ή προκύπτει από ισχυρισμούς κλοπής, πειρατείας, παραβίασης της ιδιωτικής ζωής ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης. και γ) κάθε αξίωση ασφαλιστικών μέτρων. Εάν αυτή η διάταξη κριθεί παράνομη ή ανεφάρμοστη, τότε κανένα από τα μέρη δεν θα επιλέξει να διαιτητεύσει οποιαδήποτε Διαφορά εμπίπτει σε αυτό το τμήμα αυτής της διάταξης που κρίνεται παράνομη ή μη εφαρμόσιμη και η εν λόγω Διαφορά θα αποφασιστεί από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας εντός των δικαστηρίων που απαριθμούνται για δικαιοδοσία παραπάνω και τα Μέρη συμφωνούν να υποβάλουν στην προσωπική δικαιοδοσία του εν λόγω δικαστηρίου.

Διορθώσεις

Ενδέχεται να υπάρχουν πληροφορίες στον Ιστότοπο που περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις, συμπεριλαμβανομένων περιγραφών, τιμολόγησης, διαθεσιμότητας και διαφόρων άλλων πληροφοριών. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε τις πληροφορίες στον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Αποποίηση

Ο ΙΣΤΌΤΟΠΟς ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ ΌΠΩς ΕΊΝΑΙ ΚΑΙ ΌΠΩς ΔΙΑΤΊΘΕΤΑΙ. ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΌΤΙ Η ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΜΑς ΘΑ ΓΊΝΕΤΑΙ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΌ ΣΑς ΚΊΝΔΥΝΟ. ΣΤΟ ΜΈΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΝΌΜΟ, ΑΠΟΠΟΙΟΎΜΑΣΤΕ ΌΛΕς ΤΙς ΕΓΓΥΉΣΕΙς, ΡΗΤΈς Ή ΣΙΩΠΗΡΈς, ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ, ΧΩΡΊς ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΏΝ ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΉς ΙΚΑΝΌΤΗΤΑς, ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑς ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΣΚΟΠΌ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΊΑΣΗς. ΔΕΝ ΠΑΡΈΧΟΥΜΕ ΕΓΓΥΉΣΕΙς Ή ΔΗΛΏΣΕΙς ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΊΒΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΠΛΗΡΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΤΗς ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑς Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΟΠΟΙΩΝΔΉΠΟΤΕ ΙΣΤΌΤΟΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΑΛΆΒΟΥΜΕ ΚΑΜΊΑ ΕΥΘΎΝΗ Ή ΕΥΘΎΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΌΝ (1) ΣΦΆΛΜΑΤΑ, ΛΆΘΗ Ή ΑΝΑΚΡΊΒΕΙΕς ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΎ, (2) ΣΩΜΑΤΙΚΈς ΒΛΆΒΕς Ή ΥΛΙΚΈς ΖΗΜΙΈς, ΟΠΟΙΑΣΔΉΠΟΤΕ ΦΎΣΗς, ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΕΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΌΣΒΑΣΉ ΣΑς ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ, (3) ΟΠΟΙΑΣΔΉΠΟΤΕ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΈΝΗς ΠΡΌΣΒΑΣΗς Ή ΧΡΉΣΗς ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΏΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΏΝ ΜΑς Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΩΝΔΉΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ Ή/ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΈΝΕς ΣΕ ΑΥΤΌΝ, (4) ΟΠΟΙΑΣΔΉΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΉς Ή ΠΑΎΣΗς ΤΗς ΜΕΤΆΔΟΣΗς ΠΡΟς Ή ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ, (5) ΤΥΧΌΝ ΣΦΆΛΜΑΤΑ, ΙΟΎς, ΔΟΎΡΕΙΟΥς ΊΠΠΟΥς Ή ΠΑΡΌΜΟΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΜΕΤΑΔΟΘΟΎΝ ΣΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ Ή ΜΈΣΩ ΑΥΤΟΎ , Ή/ΚΑΙ (6) ΤΥΧΌΝ ΣΦΆΛΜΑΤΑ Ή ΠΑΡΑΛΕΊΨΕΙς ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΌ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΑΠΏΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΊΑ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΕΊΔΟΥς ΠΡΟΚΎΨΕΙ Ως ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ ΤΗς ΧΡΉΣΗς ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΑΝΑΡΤΆΤΑΙ, ΜΕΤΑΔΊΔΕΤΑΙ Ή ΔΙΑΤΊΘΕΤΑΙ ΜΕ ΆΛΛΟ ΤΡΌΠΟ ΜΈΣΩ ΤΗς ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑς. ΔΕΝ ΕΓΓΥΌΜΑΣΤΕ, ΕΓΚΡΊΝΟΥΜΕ, ΕΓΓΥΌΜΑΣΤΕ Ή ΑΝΑΛΑΜΒΆΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΘΎΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΠΡΟΪΌΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΗΜΊΖΕΤΑΙ Ή ΠΡΟΣΦΈΡΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΡΊΤΟ ΜΈΡΟς ΜΈΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ, ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΔΕΜΈΝΗς ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ Ή ΟΠΟΙΑΣΔΉΠΟΤΕ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑς Ή ΕΦΑΡΜΟΓΉς ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΆ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΊΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ BANNER Ή ΆΛΛΗ ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΊΜΑΣΤΕ ΜΈΡΟς Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΤΡΌΠΟ ΘΑ ΕΊΜΑΣΤΕ ΥΠΕΎΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΉΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΉς ΜΕΤΑΞΎ ΕΣΆς ΚΑΙ ΟΠΟΙΩΝΔΉΠΟΤΕ ΤΡΊΤΩΝ ΠΑΡΌΧΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ. ΌΠΩς ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΕΝΌς ΠΡΟΪΌΝΤΟς Ή ΜΙΑς ΥΠΗΡΕΣΊΑς ΜΈΣΩ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΜΈΣΟΥ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ, ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΤΗΝ ΚΑΛΎΤΕΡΗ ΚΡΊΣΗ ΣΑς ΚΑΙ ΝΑ ΕΊΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΊ ΌΠΟΥ ΧΡΕΙΆΖΕΤΑΙ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΕ ΚΑΜΊΑ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΕΜΕΊς Ή ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΈς, ΟΙ ΥΠΆΛΛΗΛΟΙ Ή ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΌΣΩΠΟΊ ΜΑς ΔΕΝ ΘΑ ΕΊΜΑΣΤΕ ΥΠΕΎΘΥΝΟΙ ΑΠΈΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΣΆς Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΤΡΊΤΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΉΠΟΤΕ ΆΜΕΣΕς, ΈΜΜΕΣΕς, ΕΠΑΚΌΛΟΥΘΕς, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΈς, ΤΥΧΑΊΕς, ΕΙΔΙΚΈς Ή ΠΟΙΝΙΚΈς ΖΗΜΊΕς, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΤΩΝ ΧΑΜΈΝΩΝ ΚΕΡΔΏΝ, ΤΩΝ ΧΑΜΈΝΩΝ ΕΣΌΔΩΝ, ΤΗς ΑΠΏΛΕΙΑς ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ Ή ΆΛΛΩΝ ΖΗΜΙΏΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΟΥΝ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ, ΑΚΌΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΈΧΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΊ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΌΤΗΤΑ ΤΈΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΏΝ.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να υπερασπίζεστε, να αποζημιώνετε και να μας κρατάτε αβλαβείς, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών, των συνεργατών μας και όλων των αντίστοιχων αξιωματικών, αντιπροσώπων, συνεργατών και υπαλλήλων μας, από και έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας, ευθύνης, αξίωσης ή απαίτησης, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών και εξόδων δικηγόρων, που πραγματοποιούνται από οποιοδήποτε τρίτο μέρος λόγω ή προκύπτουν από: (1) χρήση του Ιστότοπου. (2) παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης. (3) οποιαδήποτε παραβίαση των παραστάσεων και των εγγυήσεών σας που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης. (4) την παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ή (5) οποιαδήποτε φανέρωτη επιβλαβή πράξη προς οποιονδήποτε άλλο χρήστη της Ιστοσελίδας με τον οποίο συνδεθήκατε μέσω της Ιστοσελίδας. Με την επιφύλαξη των παραπάνω, διατηρούμε το δικαίωμα, με δικά σας έξοδα, να αναλάβουμε την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος για το οποίο είστε υποχρεωμένοι να μας αποζημιώσετε και συμφωνείτε να συνεργαστείτε, με δικά σας έξοδα, με την υπεράσπισή μας αυτών των αξιώσεων. Θα χρησιμοποιήσουμε εύλογες προσπάθειες για να σας ενημερώσουμε για οποιαδήποτε τέτοια αξίωση, ενέργεια ή διαδικασία που υπόκειται σε αυτή την αποζημίωση μόλις την αντιληφθήκαμε.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΗ

Θα διατηρήσουμε ορισμένα δεδομένα που μεταδίδετε στον Ιστότοπο με σκοπό τη διαχείριση της απόδοσης της Ιστοσελίδας, καθώς και δεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς. Παρόλο που εκτελούμε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας ρουτίνας των δεδομένων, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλα τα δεδομένα που μεταδίδετε ή που σχετίζονται με οποιαδήποτε δραστηριότητα έχετε αναλάβει χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο. Συμφωνείτε ότι δεν θα έχουμε καμία ευθύνη απέναντί σας για οποιαδήποτε απώλεια ή διαφθορά τέτοιων δεδομένων και με το παρόν παραιτείστε από οποιοδήποτε δικαίωμα δράσης εναντίον μας που προκύπτει από οποιαδήποτε τέτοια απώλεια ή διαφθορά τέτοιων δεδομένων.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Η επίσκεψη στον Ιστότοπο, η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η συμπλήρωση ηλεκτρονικών φορμών αποτελούν ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Συναινείτε στη λήψη ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συμφωνείτε ότι όλες οι συμφωνίες, ειδοποιήσεις, γνωστοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στον Ιστότοπο, πληρούν οποιαδήποτε νομική απαίτηση να είναι η εν λόγω επικοινωνία γραπτώς. ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΌΝ ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΜΕ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΥΠΟΓΡΑΦΏΝ, ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΏΝ ΚΑΙ ΆΛΛΩΝ ΑΡΧΕΊΩΝ, ΚΑΘΏς ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΠΑΡΆΔΟΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΊΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΏΝ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΟΎΝ Ή ΟΛΟΚΛΗΡΏΝΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΕΜΆς Ή ΜΈΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ. Με το παρόν παραιτείστε από οποιαδήποτε δικαιώματα ή απαιτήσεις σύμφωνα με οποιουσδήποτε νόμους, κανονισμούς, κανόνες, διατάγματα ή άλλους νόμους σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία που απαιτούν αρχική υπογραφή ή παράδοση ή διατήρηση μη ηλεκτρονικών αρχείων ή πληρωμές ή χορήγηση πιστώσεων με οποιοδήποτε μέσο εκτός από ηλεκτρονικά μέσα.

Διάφορα

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οποιεσδήποτε πολιτικές ή κανόνες λειτουργίας που δημοσιεύονται από εμάς στον Ιστότοπο ή σε σχέση με τον Ιστότοπο αποτελούν τη συνολική συμφωνία και κατανόηση μεταξύ εσάς και εμάς. Η μη άσκηση ή επιβολή οποιουδήποτε δικαιώματος ή διάταξης των παρόντων Όρων Χρήσης δεν θα λειτουργεί ως παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη. Οι παρόντες Όροι Χρήσης λειτουργούν στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Μπορούμε να εκχωρήσουμε οποιοδήποτε ή όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας σε άλλους ανά πάσα στιγμή. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ή υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, καθυστέρηση ή αποτυχία δράσης που προκαλείται από οποιαδήποτε αιτία πέρα από τον εύλογο έλεγχό μας. Εάν οποιαδήποτε διάταξη ή μέρος μιας διάταξης των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί παράνομη, άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, η εν λόγω διάταξη ή μέρος της διάταξης θεωρείται αποκομόμενη από τους παρόντες Όρους Χρήσης και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα οποιωνδήποτε υπόλοιπων διατάξεων. Δεν δημιουργείται καμία σχέση κοινοπραξίας, εταιρικής σχέσης, απασχόλησης ή αντιπροσωπείας μεταξύ εσάς και εμάς ως αποτέλεσμα των παρόντων Όρων Χρήσης ή χρήσης της Ιστοσελίδας. Συμφωνείτε ότι οι παρόντες Όροι Χρήσης δεν θα ερμηνευθούν εναντίον μας λόγω της σύνταξής τους. Με το παρόν παραιτείστε από οποιαδήποτε και όλες τις άμυνες που μπορεί να έχετε με βάση την ηλεκτρονική μορφή των παρόντων Όρων Χρήσης και την έλλειψη υπογραφής από τα μέρη στο παρόν για την εκτέλεση των παρόντων Όρων Χρήσης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Προκειμένου να επιλύσετε ένα παράπονο σχετικά με την Ιστοσελίδα ή να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο:

Κυριάκος Περατικός ΛΤΔ

Αγαριστής 29, 

Λεμεσός, Τ.Κ 3045

Κυπρος

Τηλέφωνο: 77771919

Email: info@kperatikos.com.cy